Športová medicína alebo telovýchovné lekárstvo je klinickým odborom, ktorého základným predmetom je telesná a športová aktivita človeka v diagnostike, liečbe aj prevencii. Pretože ľudské zdravie môže byť telesným pohybom zlepšené alebo zhoršené a dotýka sa celého ľudského organizmu. Telovýchovné lekárstvo je interdisciplinárnym odborom. Spolupracuje s inými lekárskymi odbormi – vnútorným lekárstvom, všeobecným lekárstvom, pediatriou, dorastovým lekárstvom, chirurgiou, ortopédiou, liečebnou rehabilitáciou, kardiológiou, diabetológiou, onkológiou, preventívnym lekárstvom, posudkovým lekárstvom, imunológiou, hygienou práce, pracovným lekárom.