Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Medicton SK s.r.o.

so sídlom Rázusova 5, 921 01 Piešťany

identifikační číslo: 53 483 901

zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Trnave oddiel Sro vložka 48160 / T

pro predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese https://shop.medicton.sk/

 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Užívatelský účet
 3. Uzavrenie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Právo z poškodeného  plnenia
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
 11. Doručovanie
 12. Záverečné ustanovenia

 

1. Úvodné ustanovenia

 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Medicton SK s.r.o., so sídlom Rázusova 5, 921 01 Piešťany, IČO: 53 483 901 , zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave oddiel C vložka 48160/T (ďalej len "predávajúci ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://shop.medicton.sk/ (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavrenie kúpnej zmluvy

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Zaslanie objednávky kupujúcim je možné až po aktivácii funkcie "Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami", a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ak ide o prípad, kde sa súhlas vyžaduje. Objednávka je zaslaná po aktivácii funkcie „Potvrdiť objednávku s platbou“.

Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu automaticky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o obdržaní/prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky alebo uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

  • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
  • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
  • podmienky a spôsob prepravy,
 • zalanie týchto obchodných podmienok e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. . Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK13 1111 0000 0016 4620 5018, vedený u spoločnosti Unicredit Bank (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GP webpay;
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred

4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 posledná veta Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. V prípade, že je pri produkte uvedená cena 0 Eur, znamená to, že cena je na vyžiadanie a nejedná o cenu predajnú.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku”) , nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, v prípade poskytnutia služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného pomocou tohto formulára >> na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@medicton.sk. Ak nevyužije kupujúci priložený formulár, môže odstúpiť od zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, s uvedením mena, priezviska, dátumu a čísla objednávky, e-mailovej adresy, č. účtu kupujúceho.

V prípade použitia formulára na odstúpenie od zmluvy uvedenom na webovom sídle, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie e-mailom.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Doprava a platba 

7.1.1. uvedení poskytovateľa platobní brány, spoločnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku:  

Poskytovateľ platobnej brány je spoločnosť  ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.sk   

7.1.2. uvedení informácii o platobných metódach - platby kartou a platobnými tlačítky bank se základným vysvetlením průběhu platby.

Platby kartou  (více info zde): https://help.comgate.cz/v1/docs/sk/platby-kartou 

Apple Pay a Google Pay (více info zde): https://help.comgate.cz/docs/sk/apple-pay  

Bankovné prevody (více info zde): https://help.comgate.cz/v1/docs/sk/bankove-prevody 

7.2. Platby Kartou  

Platba kartou je najbežnejšou platobnou metódou v e-shopoch.  
Tu je opísaný priebeh platby z pohľadu kupujúceho (platca).

Po schválení platby získava  zákazník ihneď informáciu o vykonaní platby. 

Apple Pay a Google Pay 

Apple Pay aj Google Pay sú nástroje na uľahčenie platby kartou. Samotná platba sa vykonáva ako platba kartou, ktorá je uložená v službe Apple Pay alebo Google Pay  

7.3. Bankové prevody  

Platobná brána umožňuje využívať pre zaplatenie platby online i štandardné bankové prevody. 

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva je k dispozícii aj v slovenských bankách, a to pre tri nasledujúce banky: Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB Banka.  

7.4. Proces platby 

 1. Zo zoznamu bánk si zákazník vyberie svoju banku. 
 2. Po kliknutí na jedno z bankových tlačidiel je zákazník presmerovaný do online bankovníctva.
 3. Po prihlásení do internetového bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá zákazník možnosť meniť čiastku, variabilný symbol alebo banku príjemcu.
 4. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.  

Štandardný bankový prevod 

Klasický bankový prevod je spôsob platby, kedy platbu vykonávate z prostredia vášho internetového bankovníctva. Na rozdiel od online bankového prevodu sa vám nezobrazia žiadne predvyplnené údaje, všetko musíte vyplniť ručne. Platbu si však môžete uľahčiť pomocou QR kódu.  

7.5. Proces platby  

 1. Pokiaľ zákazník nenájde svoju banku medzi online bankovými prevodmi, vyberie metódu ostatné banky. 
 2. Potom sa mu zobrazia platobné údaje k platbe ako číslo účtu protistrany, suma a variabilný symbol. 
 3. Zákazník sa prihlási do svojho internetového bankovníctva. Tu zadá údaje, ktoré zobrazila platobná brána. 
 4. V prípade, že mobil zákazníka podporuje čítanie QR kódov, môže zákazník zaplatiť pomocou QR platby. 
 5. Po zadaní údajov k platbe alebo ich načítaní cez QR kód je možné platbu potvrdiť. 
 6. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.  

7.5.1. Kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. vrátane telefónneho čísla a e-mailové adresy pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:  

ComGate Payments, s.r.o. 
Svetlá 1, 81102 Bratislava 
IČO: 36797472, DIČ: 2022405891, IČ DPH: SK2022405891 

Zavolajte nám v pracovné dni od 8:00 do 20:00. 
Tel.: +421 222 205 147 

E-mail: podpora@comgate.sk 

8. Práva z vadného plnenia

8.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §§ 622 – 623 Občianskeho zákonníka, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov).

8.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba  dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa  vyskytne na tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia (zákonná záručná doba).

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou, opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním, neodbornou aplikáciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nesprávnym skladovaním, nedodržaním návodu na použitie, alebo ak bol tovar bol poškodený živlami.

8.5. Práva zo zodpovednosti za vady, podnety a sťažnosti  možno uplatniť oznámením na e-mail: info@medicton.sk, tel.č: +421 910 334 335, alebo zaslanom na adresu sídla spoločnosti, v ktorom kupujúci popíše vadu tovaru, a právo, ktoré si uplatňuje. Kupujúci je povinný vady uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.

8.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vädnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci

8.7. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa predchádzajúceho odstavca uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť ihneď alebo v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.8. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

9. Dalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

9.3. Alternatívne riešenie sporov.

9.3.1.Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@medicton.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9.3.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor/dohľad nad dodržiavaním zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Orgánom  dozoru/dohľadu nad činnosťou predávajúceho teda je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, Bratislava  827 99 ,  internetová adresa: https://www.soi.sk

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravená NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.3.1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely uzatvorenia  a realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí  kupujúci inú možnosť, aktiváciou príslušnej funkcie súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. Súhlas je nutný k vedeniu užívateľského účtu a na marketingové účely.

10.3.2. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov aktiváciou funkcie „Súhlas s poskytnutím osobných údajov“ pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii užívateľského účtu. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o akciách/propagačných správ bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ aktiváciou samostatnej funkcie „súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely“.

10.3.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov daný je dobrovoľný a kupujúci má právo ho kedykoľvek odvolať. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci  odvolať  doručením žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@medicton.sk

 alebo poštou na adresu sídla predávajúceho.

 

10.4. Zákonným dôvodom a účelom spracovania osobných údajov je

 • súhlas daný predávajúcemu ako správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia (v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z) v prípade spracúvania osobných údajov za účelom  vedenia užívateľského účtu a  na marketingové účely,
 • plnenie zmluvy za účelom splnenia zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia (v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z) 
 • spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia (v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z) za účelom vedenia účtovníctva

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem predávajúceho budú osobne údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté iba osobám  prepravujúcich tovar, subjektom skupiny Medicton Group, subjektom zaisťujúcim správu software, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webovej stránky, subjektom poskytujúcim odborné služby, s ktorými má predávajúci uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Iným subjektom nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.7. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a kupujúci má právo ho kedykoľvek odvolať. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať  doručením žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu info@medicton.sk

 alebo poštou na adresu sídla predávajúceho.

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plnenie zákonných povinností predávajúceho z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

10.8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.6.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.9.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.9.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav .

10.9.3. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má kupujúci právo

- požiadať o prístup k svojim osobným údajom,

- požiadať o kópiu týchto osobných údajov,

- požiadať o opravu nepresných osobných údajov,

- na vymazanie osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ kupujúci odvolá súhlas alebo pokiaľ sú spracovávané protiprávne

- požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

- na prenositeľnosť osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

- vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ zákazník vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

10.10. Pokiaľ sa kupujúci domnieva, že spracovaním osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, má okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1 Spoločnosť Medicton SK s.r.o., Rázusova 6628/5, 921 01, Piešťany, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cieľom reklamy, prispôsobeniu zobrazovania webových stránok shop.medicton.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok sú zapracované na základe Vášho súhlasu Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Zoznam.

Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o uchovávaní návštevníkov na webstránke.

Zbieranie údajov o chovaní sa návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím alebo stlačením možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcom nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Medicton SK s.r.o., Rázusova 6628/5, 921 01, Piešťany, ako správca osobných údajov, zapracováva na tomto webe cookies potrebné ku fungovaniu webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre retaregeting“.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc,. Sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

 • Požadovať po nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • Požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz prevedie, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás, alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Rozdelenie používaných súborov cookies na stránkach shop.medicton.sk:

 

 • Nevyhnutné (Essential): Nevyhnutné súbory cookies sú využité pre správnu funkciu webových stránok – súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky ta, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
 • Výkonnostné (Funcionality): Sú dôležité pre správnu funkciu webových stránok a zlepšovanie užívateľskej skúsenosti. Pomôžu nám zapamätať si vaše predvoľby, aby vaša každá ďalšia návšteva bolo pohodlnejšia a uľahčila vám hľadanie.
 • Analitické (Analytics): Tieto súbory cookies sú využité pre porozumenie tomu, ako návštevníci využívajú naše webové stránky a ako k nim pristupujú. Dajú sa tak optimalizovať z hľadiska užívateľských potrieb, aby boli čo najpríjemnejšie.
 • Reklamné (Advertising): Súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerantov tretích strán.

 

Nesúhlas a odstránenie súborov cookies:

 

V prípade, že chcete odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookies, môžete to urobiť vo vašom prehliadači. Alebo tak môžete učiniť pri voľbe nastavení cookies na našej stránke. Odmietnutie súborov cookies však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť nielen nášho webu, ale aj všetkých ostatných. Odporúčame pre váš užívateľský komfort povoliť súbory cookies pri návšteve webových stránok našej spoločnosti.

V prípade, že máte záujem získať viac informácií o súboroch cookies, ktoré využívame, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: info@medicton.sk .

 

12. Doručovanie

12.1. Kupujúcemu môže byť  doručovaná pošta na elektronickú adresu kupujúceho.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5. Kontaktní údaje predávajúceho: adresa pro doručovanie Rázusova 5, Piešťany 921 01 Piešťany , adresa elektronické pošty info@medicton.sk, telefón +421 910 334 335

13.6. Tieto obchodné podmienky boli vypracované v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronickom obchode.
 

V Piešťanoch dňa 24.2.2023

Medicton SK s. r. o.