V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, informuje Medicton SK s.r.o., Rázusova 6628/5, 921 01 Piešťany, IČ: 53483901 o spracovaní osobných údajov a svojich právach a povinnostiach správcu a spracovateľa. Osobné údaje považuje Medicton SK s.r.o. za dôverné a zachováva o nich mlčanlivosť. Kladie dôraz na bezpečnosť pri ich spracovaní a dodržiavanie pravidiel.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Medicton SK s.r.o. prevádzkuje webové stránky, e-shop, dodáva tovary a služby.

Zhromažďujeme a spracovávame údaje o prechádzaní našich webových stránok a e-shopu, a to po prihlásení užívateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia.

Pri objednaní tovaru či služieb spracovávame údaje potrebné na plnenie zmluvy a našich zákonných povinností, predovšetkým záručných podmienok a vedenie účtovníctva.

V prípade návštevy našich kancelárií, spracovávame nahrávky z kamerového systému na základe nášho oprávneného záujmu zaistenie bezpečnosti.

AKÝM SPÔSOBOM A AKO DLHO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ?

Osobné údaje spracovávame manuálne i automatizovaným spôsobom v informačných systémoch. Osobné údaje chránime, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich prenosu, zmene či strate alebo k inému možnému zneužitiu.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi pri plnení svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti ako o osobných údajoch samotných, tak aj o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu.

Osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú k realizácii a ochrane práv a povinností plynúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu vyplývajúce z právnych predpisov, prípadne po dobu špecifikovanú v súhlase dotknutej osoby.

POVINNOSTI SPRÁVCU A SPRACOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medicton Sk s.r.o. ako správca a spracovateľ osobných údajov je povinný:

 • prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu; táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov;
 • zhromažďovať údaje len v nevyhnutnom rozsahu na stanovený účel;
 • pri spracovaní dbať na ochranu súkromného života subjektu údajov;
 • spracovať a dokumentovať prijaté a vykonaná technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov;
 • spracovávať iba pravdivé a presné osobné údaje správcovi známe;
 • poskytnúť zdarma na žiadosť dotknutej osoby informácie o spracovaní jeho osobných údajov.

PRÁVA OSÔB – SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, má subjekt:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), tj. najmä právo poznať účel spracovania osobných údajov;
 • právo poznať kategórie dotknutých osobných údajov;
 • právo poznať príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;
 • právo poznať dobu, po ktorú budú osobné údaje uložené;
 • právo na všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu osobných údajov;
 • skutočnosti o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie,
 • právo požadovať od Kontrolóri opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR);
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (čl. 18 GDPR);
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR);
 • právo podať sťažnosť u dozorného úradu (čl. 77 GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov, tj. právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Správcovia (čl. 20 GDPR).

Ak si prajete nahliadnuť, opraviť alebo vymazať osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, alebo vzniesť dotaz na spracovanie, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@medicton.sk alebo písomným požiadavkou zaslaným na adresu:

Medictonu SK s.r.o.
oddelenie GDPR
Rázusova 6628/5
921 01 Piešťany

V prípade, ak by Medicton SK s.r.o. ako správca alebo spracovateľ vykonával spracovanie osobných údajov v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromia a osobného života subjektu údajov, môže dotknutá osoba žiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, príp. požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu a v prípade nevyhovenia tejto žiadosti má možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mailem: statny.dozor@pdp.gov.sk. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkách úradu.

Toto vyhlásenie je platné od 31. 5. 2021