Medicton SK s. r. o.
Rázusova 6628/5
921 01 Piešťany
Slovensko

IČ: 53483901
DIČ: 2121388874
IČ DPH: SK2121388874
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48160/T 

Bankový účet:

Číslo účtu: SK13 1111 0000 0016 4620 5018 
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Nitrianska 5, 921 01 Piešťany) 
SWIFT: UNCRSKBX